Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Taxi Kebee

1-4-2020

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

TAXI KEBEE PERSONEN VERVOER
Provinciebaan 112A
2230  HERSELT
Telefoon: +32 (0) 485468249
kontakt@taxi-kebee.be
Vestigings nummer: 2.227.240.358
BTW-nummer: BE0547673777

Openingstijden buro:
Maandag t/m Zondag  9:00 – 20:00

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst zowel op afstand als mondeling tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand en mondeling wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering en diensten;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van ( mondelinge telefonisch ) aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.  

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6b – Herroepingsrecht bij levering van diensten

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot 24 uur voor de dienst levering.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten  in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,  worden geen kosten aangerekend bij diensten.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig , doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Geleverde diensten

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

  1. a) betreffende logies, huur, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

Artikel 9 – De rit prijs

Taxi Kebee is een straat Taxi dienst en spreekt een prijs af met de klant. 
De prijzen vermeld voor luchthaven vervoer zijn afhankelijk van de boekingstijd, hoe eerder word geboekt kan de prijs gunstiger zijn..

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële en brandstof markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat vermelde prijzen zijn richtprijzen. 

De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief 6% BTW.
Word de dienst binnen de 24 uur geannuleerd zal de klant geen restitutie krijgen van betaalde gelden en zal de ritprijs moeten worden betaald.

Artikel 9a – km prijs

Is afhankelijk van het aantal pesonen die vervoerd worden.
Basisprijs 2,80 euro per km incl BTW
Toeslag nachttarief  10 euro per rit van 22:00 – 7:00
Wij hanteren vaste ritprijzen in de regio Herselt

Artikel 9b – Luchthaven vervoer en forfaire ritprijs

Taxi Kebee geeft forfaire tariefen op haar website voor luchthaven vervoer, deze prijzen worden gehanteerd indien 14 dagen voor de reis op voorhand worden geboekt.
Deze prijzen zijn basis prijzen en kan door bv hogere brandstof prijzen worden aangepast. 
Mocht U via onze shop de basisprijs boeken kan een extra kost worden aangerekend. 
Bel altijd voor de juiste prijs, deze kan veranderen dan op de website is aangegeven..

Word binnen 14 dagen geboekt tot 1 dag voor de reis dan word ook een fortaire prijs gegeven die hoger is.
Bij het ophalen word een tijd afgesproken en zal max 15 min worden gewacht op het ophaal adres.
Klanten worden afgezet op het droppoff punt van de luchthaven, tegen meer prijs kan de klant worden afgezet in bv de parkeer garage van Brussels airport of de Expresse parking op Charleroi Airport.
Bij afhalen op Zaventem Airport zal max 60 min  worden gewacht na landingstijd.
De Chauffeur zal U vinden links van het busstation waar de Minibussen van Taxi bedrijven staan geparkeerd.
Daar parkeren duur is wacht de Chauffeur in Zaventem dus buiten de Airport, heeft U Uw bagage bel dan direct ons nummer 048 54 68 249 en de Chauffeur zal de parking binnenrijden naast het busstation.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Art 10a – Uitsluiting van garantie

Al geleverde diensten

Artikel 11 – Reservering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van diensten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van opstappen en aflevering geldt het adres dat de consument aan ons bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde boekingen discreet uitvoeren.
Word de overeenkomst verbroken binnen de 24 uur zal de klant de rit moeten betalen.
Word een reservering gedaan binnen de 24 uur zal de Chauffeur op het afgesproken tijdstip en adres daar zijn en 15 min wachten,  is er een no show van de klant op het adres zal de complete ritprijs worden aangerekend, met een minium bedrag van 25 euro bij zeer korte ritten .   De consument heeft het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden tot 24 uur van aangaan van de dienst.  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Taxi Kébee het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 11b – Reservering en boekingen via derde partijen

Taxi Kebee maakt gebruik van Bookings platvormen  waarbij een prijs word gemaakt van een rit van A naar B.   Klant kan wachten op verschillende aanbiedingen van vervoersbedrijven en een keuze maken.
Tussen rit aanvraag en uiteindelijke acceptatie door de klant is een X tijd gemoeit en word geen reservering vast gelegd,  Taxi Kebee is ten alle tijden gemachtigt een locale rit te boeken als er nog geen definitieve boeking is van de derde partij en de rit te annuleren en zal de derde partij direct verwittigen zodat klant een nieuwe vervoerder kan kiezen.  Klant zal restitutie krijgen van eventuele gedane betalingen van het bookings platvorm waar zij een aanvraag hebben ingedient, immers Taxi Kebee krijgt geen directe betaling van de derde partij.  Taxi Kebee kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele reclamaties bij een annulering.

Artikel 12 – Duurtransacties
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Artikel 13 – Betalings voorwaarden en bevestiging van een rit

Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument op aanwijzing van Taxi Kébee de verschuldigde bedragen per aanbetaling of geheel te worden voldaan bij boeken via Email , Telefoon of op onze website als het ophaal adres verder ligt dan 5 km van ons adres in Herselt , dit om valse boekingen uit te sluiten.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Taxi Kébee te melden.

– Facturen dienen binnen 7 werkdagen te worden voldaan.
– Bij gebrek aan een betaling binnen de 7 werkdagen zal de som van de openstaande facturen worden vermeerderd met:

– een forfaitaire toeslag van 15%
– Een verwijlinterest van 8% per jaar tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 13a  – Calamiteiten – Force majeure

Taxi Kebee kan niet aansprakelijk worden gesteld indien:

– zich een No show van een chauffeur zich voordoet door:
– Vertragingen onderweg door bv files of panne van de auto en de vlucht word gemist.
– Door een te krappe rijtijd te calculeren door de klant  of  een te late ophaaltijd door tegeven.

De consument heeft wel recht op de vergoeding bij “betaald geld terug bij missen vlucht”
Vertragingsschade komt vooralsnog niet voor vergoeding in aanmerking op grond van de artikelen 8:108 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13b  – Covid19 – Force majeure

Indien Taxi Kebee ritten moet annuleren door overheidswege in Isolatie te moeten gaan betreft Covid19 besmetting of hoog risico kan zij niet worden aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade.   Reeds geboekte ritten zullen worden geannuleerd, en vooruit betaalde ritten worden terug betaald binnen 14 dagen na de annulatie.

Artikel 14 – Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Door een vervoer dienst te bestellen op de website van Taxi Kebee, per SMS, per Sociale media ( Whatsapp, Messenger etc. )  of telefonisch een reservering aangaat met Taxi Kebee gaat U akkoord met de voorwaarden.